Veel te weinig straatnamen in Vlaanderen zijn vernoemd naar vrouwen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, zo vindt onder andere Sofie Lemaire. Onder de noemer “meer vrouw op straat” trekt zij voor Canvas door verschillende dorpen en steden. Ze houdt er een pleidooi om meer straten te vernoemen naar opmerkelijke vrouwen.

Hoe kan je je als gemeentebestuur (mee) engageren? Hoe geef je je inwoners een stem via online participatie? Hoe verander je samen het straatbeeld? Wij nemen je mee op pad!

Inspraak om samen het straatbeeld te veranderen

Inwoners zitten ongetwijfeld vol creatieve ideeën voor ‘meer vrouw op straat’. Je kan hen dus consulteren om tot een veelheid aan ideeën te komen. Je kan de burger ook laten meebeslissen over de uiteindelijke straatnaam. Maar hoe pak je dit nu aan en waar moet je best op letten?

Stap 1: schets een duidelijk kader

Voor het project van start gaat dient men een duidelijk kader te schetsen waarbinnen de verschillende belanghebbenden bewegen. Goede afspraken maken goede vrienden. Door duidelijke regels en afspraken te maken en die transparant te communiceren zorg je dat verwachtingen langs beide kanten duidelijk zijn.

  • Bepalen van locatie(s): welke straten, wijken of pleinen krijgen een nieuwe naam? Mogen burgers hier voorstellen voor indienen of wordt de locatie vastgelegd door het lokale bestuur?
  • Mogelijke straatnamen: aan welke voorwaarden moet een voorstel voldoen? Moet er een link zijn tussen de straatnaam en de stad of de gemeente?
  • Finale naam: wie draagt de eindbeslissing? Kiest het bestuur uit alle ingediende voorstellen? Hebben burgers een (bindende of raadgevende) stem?
Ann Christy Straat

Stap 2: geef het proces vorm

Hoe gaan we nu concreet aan de slag? Welke methoden en / of tools zetten we in? Online participatie of offline live momenten? Over welke periode? 

Aan de hand van twee concrete cases in Mortsel en Lennik schetsen we hoe zij hun burgers een stem gaven in het straatbeeld.

TL;DR (Too long; didn't read)

Je inwoners betrekken bij nieuwe straatnamen?

  1. Schets een duidelijk kader: goede afspraken maken goede vrienden.
  2. Welke locaties liggen (niet) op tafel, aan welke voorwaarden moet een voorstel voldoen en wie draagt de eindbeslissing?
  3. Geef het proces vorm: welke on- en offline methoden en tools zetten we in, op welk moment?

Mortsel bestuift: Stadsterras

Het project ‘Stadsterras’ hertekende het hart van de stad Mortsel. Twee nieuwe straten maakten een vernieuwd plein bereikbaar. Het stadsbestuur koos ervoor om deze twee straten te laten benoemen door de inwoners.

Alle inwoners konden gedurende drie weken on- en offline een voorstel indienen, zolang er een duidelijke link met de geschiedenis van de stad was. Het bestuur ontving maar liefst 42 unieke voorstellen.

Het bestuur selecteerde uit alle voorstellen 5 duo’s straatnamen. Deze shortlist werd opnieuw aan de burger voorgelegd voor een bindende, online stemming. Meer dan 150 uitgebrachte stemmen zorgden er voor dat Alice Nahon en Alice Vigoureux vereeuwigd zijn in het straatbeeld van Mortsel!

Lees meer over online participatie in Mortsel of ontdek hoe deze twee vrouwen hun stempel op de geschiedenis van de stad drukten op het online participatieplatform Mortsel Bestuift.

Lennik aan zet

Sinds 2019 betrekt de gemeente Lennik haar inwoners bij het beleid met “Lennik aan zet”. Na een uitgebreid inspraaktraject rond het meerjarenplan volgde in januari en februari 2020 een traject voor een nieuwe straatnaam.

Inwoners van de gemeente stuurden via postkaarten en e-mail hun voorstel in voor de naam van een nieuwe straat van een al even nieuwe verkaveling.

Een online stemming op het online participatieplatform Lennik aan zet zorgde ook hier voor uitsluitsel over de finale naam: welkom in de Jo Baetensstraat.

Jouw burgers betrekken bij het vormgeven van het straatbeeld?

Geef een reactie