Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod of prijsofferte en de levering van diensten en/of producten door Tree company bvba, ondernemingsnummer (BE 0840.111.951) met maatschappelijke zetel te (Jozef Hermanslei 45, 2640 Mortsel). Door aanvaarding van een aanbod of prijsofferte van Tree aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en doet hij behoudens andersluidend en welomschreven beding, volledig en onherroepelijk afstand van de toepassing van zijn algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offerte
De aanvaarding van de opdracht en de contractuele verbintenissen in hoofde van de opdrachtgever komen tot stand op datum van ondertekening van de offerte van Tree company door de opdrachtgever. De aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever kan ook stilzwijgend zijn indien uit de omstandigheden blijkt dat Tree company zonder uitdrukkelijk verzet vanwege de opdrachtgever begonnen is met de uitvoering van de in de offerte beschreven prestaties of daartoe reeds kosten heeft gemaakt. Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn tot op datum van aanvaarding zoals hierboven beschreven, vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Deze offerte geldt uitsluitend voor het geheel van de daarin opgesomde prestaties en leveringen en is niet deelbaar. Deze offerte is bijgevolg niet bindend voor de daarin afzonderlijk vermelde onderdelen, zelfs indien hiervoor een afzonderlijke prijsopgave werd vermeld. Alle hierin beschreven prestaties en leveringen worden op een niet-exclusieve basis aan de Opdrachtgever verstrekt en de Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om dezelfde of soortgelijke prestaties of leveringen voor derden uit te voeren. In de mate dat de algemene en de bijzondere voorwaarden van de Leverancier afwijken van de voorwaarden van de Opdrachtgever wordt in geval van tegenstrijdigheid of in geval van onverenigbaarheid voorrang gegeven aan toepassing van de algemene en bijzondere voorwaarden van de Leverancier.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie conforme levering – aanpassingen
De opdrachtgever verbindt zich ertoe om binnen een termijn van acht dagen na oplevering van de producten en diensten, deze te controleren op mogelijke onvolmaaktheden en onzorgvuldigheden. Bij vastgestelde niet conforme levering verbindt de opdrachtgever zich ertoe Tree company daarvan onverwijld en uiterlijk binnen 8 dagen na vaststelling van de gebreken schriftelijk in kennis te stellen. Ingebruikname van de geleverde producten en diensten na het verstrijken van de initiële termijn van 8 dagen na oplevering impliceert de aanvaarding ervan door de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft het recht op correctie van het geleverde resultaat zolang dit niet conform de originele briefing en bijhorende offerte is. Fundamentele wijzigingen ten opzichte van de originele briefing worden extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Artikel 4. eigendoms- en gebruiksrechten
De uitvoering door Tree company van een opdracht houdt niet de overdracht in van het eigendomsrecht noch het verlenen van een gebruiksrecht aan de opdrachtgever of enige derde met betrekking tot enige kennis, informatie, data, systemen, methodologieën of software waarover Tree company bij het uitvoeren van de opdracht kan beschikken. Deze bepaling heeft ook betrekking op eventuele auteursrechten die in hoofde van Tree company bestaan of bijkomend zouden ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht. Een eventuele overdracht of toekenning van gebruiksrechten aan de opdrachtgever en de vaststelling van de modaliteiten van deze rechten kan slechts door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke bepaling in een offerte of bij afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte wordt ieder gebruiksrecht (licentie) aan de opdrachtgever verleend voor onbepaalde duur. Ieder van de partijen heeft het recht om een gebruiksrecht te beëindigen door schriftelijke betekening van een opzegtermijn aan de andere partij. De opzegtermijn bedraagt minimaal 3 maanden in geval van opzeg door de opdrachtgever en minimaal 6 maanden in geval van opzeg door Tree company. Niettegenstaande voorgaande bepaling heeft Tree company het recht om het gebruiksrecht van de opdrachtgever tijdelijk op te schorten in geval van contractuele wanprestatie van de opdrachtgever die niet binnen een redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling werd hersteld. Tree company behoudt zich het recht voor, zonder daartoe rechterlijke machtiging nodig te hebben om het gebruiksrecht en andere overeengekomen prestaties, definitief en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de contractuele wanprestatie gedurende een termijn van 45 dagen voortduurt. Het recht op definitieve en onmiddellijke beëindiging geldt ook voor het geval waarin sprake is van een ernstige contractuele wanprestatie door de opdrachtgever waardoor de belangen van Tree company ernstig en onmiddellijk geschaad kunnen worden of waardoor de samenwerking tussen de partijen definitief onmogelijk geworden is.

Artikel 5. Wederzijdse vertrouwelijkheid
Tree company en de opdrachtgever verbinden zich ten opzichte van elkaar ertoe alle vertrouwelijke informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen strikt confidentieel te behandelen en deze niet zonder de voorafgaande toestemming van de rechthebbende partij aan een derde bekend te maken. Tree company en de opdrachtgever verbinden zich er wederzijds toe alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de informatie van de andere partij. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Tree company aan derden geen mededelingen doen over offertes van Tree company, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
De opdrachtgever aanvaardt dat iedere verbintenis waartoe Tree company zich in het kader van een opdracht engageert, een middelenverbintenis is waarbij Tree company naar best vermogen, ter goede trouw en volgens de regels van de kunst zal handelen. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de werking van software in belangrijke mate wordt (of kan worden) beïnvloed door updates van computerprogramma’s – waaronder, maar geenszins uitsluitend, internetbrowsers – en/of handelingen van derden. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is Tree company niet aansprakelijk voor, of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, inbegrepen – doch geenszins beperkt tot – winstderving, inkomensverlies, administratie- of personeelskosten, het verlies van gegevens of het bekend raken van vertrouwelijke gegevens door gebruikmaking door de opdrachtgever van de software van Tree company. Tree company is niet aansprakelijk voor, noch gehouden tot vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van de medewerking, dienstverlening en/of levering door derden, zoals – doch geenszins beperkt tot – storingen of onderbrekingen van een netwerk of problemen die verband houden met de hosting inbegrepen de zware of opzettelijke fout. Tree company is niet aansprakelijk voor, noch gehouden tot vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van aanvallen door computervirussen, hacking of storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Tree company is steeds beperkt tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het totaal van de vergoedingen die voor de geleverde prestaties door de opdrachtgever aan Tree company verschuldigd zijn De opdrachtgever aanvaardt de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat hij maakt van de conform geleverde producten of diensten. Tree company kan in deze niet aansprakelijk gesteld worden. De opdrachtgever vrijwaart Tree company voor iedere schade ongeacht de aard en de omvang die voortvloeit uit aanspraken door derden wegens schade voortvloeiend uit gebruik door de opdrachtgever van de producten of diensten of schade als gevolg van vermeende of bewezen inbreuk op rechten van (intellectuele) eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 7. Facturering
Tree company factureert bij oplevering van de finale diensten en producten tenzij in de offerte anders gespecifieerd. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Tree company het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Tree company heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de offerte worden vergoedingen voor gebruiksrechten voor de volledige periode (met maximum van 6 maanden) gefactureerd en zijn de verschuldige vergoedingen betaalbaar uiterlijk op de eerste dag van de volgende periode waarvoor het gebruiksrecht wordt verleend.

Licenties van het Bpart participatieplatform worden bij aanvang van de licentieperiode en steeds op jaarbasis gefactureerd.

Artikel 8. Klachten binnen 8 dagen
Elke factuur wordt als door de opdrachtgever aanvaard beschouwd indien deze niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk per aangetekende zending gemotiveerd protest aantekent.

Artikel 9. Betaling binnen 30 dagen
Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting of compensatie.

Artikel 10. Schadevergoeding en verwijlintresten
Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele wanprestatie. In dat geval wordt het bedrag van de factuur automatisch zonder dat Tree company verplicht is tot aanmaning of ingebrekestelling van de opdrachtgever verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 150 EUR. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand worden aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden.

Artikel 11. Indexaties

Tree heeft het recht om voorgestelde prijzen jaarlijks te wijzigen in overeenstemming met de evolutie van de Belgische gezondheidsindex en met een minimum stijging van 2% per jaar.

Artikel 12. Wijziging van de opdracht
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Tree company de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 12. Verzuim van de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door fout of nalatigheid van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Tree company het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 1 september 2013